Saturday 19 January 2013

Results - Spring League Round 1

G Fisher v A Macrae (9-8)
I McKay v N Bruce (8-12)
I Kerr v R Shand (7-6)
I Ingram v N Marshall (8-8)