Friday 21 February 2014

Results - Spring League Round 5

N Bruce v B Yeats (7-6)
I McKay v K Beaton (8-2)
P Knoll v R Shand (8-8)
I Ingram v G Fisher (4-6)