Wednesday 25 February 2015

Results - Spring League Round 5

R Shand v G Fisher (2-7)
I McKay v I Ingram (3-8)
N Bruce v B Yeats (9-10)
I Kerr v P Knoll (6-9)