Saturday 22 October 2016

Results - Winter League Round 6

I Ingram v G Fisher (3-9)
I McKay v I Kerr (7-5)
B Yeats v A Macrae (11-6)
N Bruce v R Shand (10-3)